Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Čab je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným Zákonom o VO.

Verejné obstarávanie realizuje podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa osobitných požiadaviek.

V opodstatnených prípadoch zabezpečujú verejné obstarávanie poverené odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so starostkou obce Čab.

Proces verejného obstarávania je podrobnejšie upravený internou smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom "Profile verejného obstarávateľa".

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obec Čab

IČO: 36105724

DIČ: 2021487996

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. č.ú. 0822876001/5600

IBAN: SK44 5600 0000 0008 2287 6001

BIC kód banky: KOMASK2X

Kontakt:

Obec Čab

Čab 1

951 24 Nové Sady

Tel.č.: 037/7894370, Fax: 037/7894388, Mobil: 0918 076551

e-mail: info@obeccab.sk

internetová adresa: www.obeccab.sk

 

Informácia o zákazkách podľa § 9 ods. 9

ROK 2013

P.č. Dátum
zverejnenia /číslo jednania
Predmet zákazky Termín
predlož.
ponuky
Kontaktná
osoba
obstarávan.
Výsled.
cena

v € bez DPH

Úspešný
uchádzač
Termín
dodan.
predm.
zákaz
1. 10.7.2013- 456/2013 Prístupový
chodník
k šport.areálu
15.7.2013
do 11.00 hod
Ing. L. Mellen
starosta obce
1800 Inlaja s.r.o.
Dubíková 15
Nitra
31.7.2013
2. 3.9.2013- 569/2013 Spracovanie  územného plánu obce Čab – zmeny a doplnky č.2 10.9.2013
do 12.00 hod
Ing. L. Mellen
starosta obce
2500 PReARCH s.r.o.
J.Kráľa 41
Nitra
10.10.2013
3. 6.9.2013- 580/2013 Úprava verejného
priestranstva pri KD a DS – stavba
11.9.2013
do 12.00 hod
Ing. L. Mellen
starosta obce
8323,17 GREENERY s.r.o. Novomestského 507/59 Nitra 30.4.2014
4. 6.9.2013- 581/2013 Dostavba domu smútku v Čabe – stavba 11.9.2013
do 14.00 hod
Ing. L. Mellen
starosta obce
6591 SVS Nitra s.r.o.
Topoľčianska 66 Nitra
30.4.2014
5. 13.9.2013-

605/2013

Terénne úpravy verejného priestranstva a ihriska - stavba 19.9.2013
do 12.00 hod
Ing. L. Mellen
starosta obce
4750 Inlaja s.r.o.
Dubíková 15
Nitra
31.12.2013
6.

3.12.2013-

814/2013

Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2014

10.12.2013

do 11.00 hod

Ing. L. Mellen
starosta obce
 

Le Cheque Dejeuner s.r.o.
 Tomášikova 23/D, Bratislava

1.1.2014
               

 

ROK 2014

P.č

Dátum
zverejnenia

/číslo jednania

Predmet zákazky Termín
predlož.
ponuky
Kontakt.
osoba
obstaráv.

Výsled.
cena

v € bez DPH

Úspešný
uchádzač
Termín
dodan.
predm.
zákaz
1.

14.5.2014

342/2014

Rekonštrukcia fasády, schodov a chodníka DS 30.5.2014 do 14.00 hod Ing. L. Mellen
starosta obce
4100

SVS Nitra s.r.o.

Topoľčianska 66

Nitra

30.6.2014
2.

15.5.2014

344/2014

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ 20.6.2014 do 14.00 hod Ing. L. Mellen
starosta obce
10732,75

SVS Nitra s.r.o.

Topoľčianska 66

Nitra

20.7.2014
3.

27.10.2014

671/2014

Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2015 3.11.2014 do 13.00 hod Ing. L. Mellen
starosta obce
  Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
rok 2015
4.

10.11.2014

710/2014

Zhotovenie kamerového systému v obci Čab 12.11.2014 do 11.00 hod Ing. L. Mellen
starosta obce
9000

Obecné siete s.r.o.

Sládkovičova 11

Nitra

rok 2014,2015

 

 

ROK 2015

P.č Predmet zákazky Kontaktná osoba obstarávan.

Výsled.

cena v € s DPH

Úspešný
uchádzač

Dátum podpisu zmluvy/

vystavenia objednávky

1. Rekonštrukcia kuchyne MŠ v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

1994,88

SVS Nitra s.r.o.

Topoľčianska 66

Nitra

21.9.2015

zmluva

2. Územný plán obce Čab - zmeny a doplnky č.3

Eva Andacká

starostka obce

4500 WAve -Ing. Miroslav Hrušovský, Nitra

24.11.2015

objednávka

3. zabezpečenie služieb VO na dodávateľa staveb.prác pre služby stavebného dozoru a služby projektanta

Eva Andacká

starostka obce

1440 EUFC SK s.r.o. Bratislava

24.11.2015

objednávka

4. vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Výstavba a rekonštrukcia športovísk a detských ihrísk v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

5940 PReARCH s.r.o. Nitra

2.12.2015

zmluva

5. vypracovanie projektovej dokumentíácie na stavbu Zateplenie MŠ a využívanie OZE a úsper energie v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

7992 PReARCH s.r.o. Nitra

2.12.2015

zmluva

6. Aktualizácia PHSR 2016-2023

Eva Andacká

starostka obce

1800 EUFC SK s.r.o. Bratislava

3.12.2015

zmluva

7. Vypracovanie strateg.dokumentu Ekonomická udržateľnosť vrátane štúdie uskutočniteľnosti projektu Podpora podmienok pre trávenie voľného času v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

9000 EUFC SK s.r.o. Bratislava

15.12.2015

zmluva

8. Vypracovanie strateg.dokumentu Ekonomická udržateľnosť vrátane štúdie uskutočniteľnosti projektu Investície do využívania OZE a úspora energie v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

12000 EUFC SK s.r.o. Bratislava

15.12.2015

zmluva

9. Dodávka špecializovaných služieb k projektu Podpora podmienok pre trávenie voľného času v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

1800 EUFC SK s.r.o. Bratislava

15.12.2015

zmluva

10.

Dodávka špecializovaných služieb k projektu Investície do využívania OZE a úspor energie v obci Čab

Eva Andacká

starostka obce

1800

EUFC SK s.r.o. Bratislava

15.12.2015

zmluva

11. zabezpečenie služieb VO na dodávateľa stavebných prác na projekt Zateplenie MŠ a využívanie OZE a úspor energie v projekt Výstavba a rekonštrukcia športovísk a detských ihrísk

Eva Andacká

starostka obce

1600 CVO s.r.o. Medený Hámor

17.12.2015

zmluva

 

ROK 2016

P.č. Predmet zákazky Kontaktná osoba obstarávan.

Výsled.

cena v € s DPH

Úspešný

uchádzač

Dátum podpisu zmluvy/

vystavenia objednávky

1. revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov na budovách vo vlastníctve Obce Čab

Eva Andacká

starostka obce
3 404,54 Ľubomír Štefánik, Zbehy 668, 951 42 Zbehy 4.4.2016
2. vybavenie knižnice nábytkom - knižničné regále, čitateľské stoly, stoličky, detský nábytok, PC stôl M.Bálešová 3883,55 Ceiba spol.s.r.o. Jesenského 85, Štúrovo 8.8.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2017

P.č. Predmet zákazky Kontaktná osoba obstarávan.

Výsled.

cena v € s DPH

Úspešný

uchádzač

Dátum podpisu zmluvy/

vystavenia objednávky

1. Kamerový systém obce

Eva Andacká

starostka obce
23949,12 Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 951 24 Nitra 5.4.2017
           

 

 


 

ZÁKAZKY PODĽA § 9 ODS. 9

Prístupový chodník k športovému areálu - stavba

 
Územný plán Obce Čab - zmeny a doplnky č.2

 
Úprava verejného priestranstva pri kultúrnom dome a dome smútku - stavba

 
Dostavba Domu smútku v Čabe - stavba

 
Terénne úpravy verejného priestranstva a ihriska

 

SÚHRNNÉ SPRÁVY VEREJNÉHO OBSTARAVÁNIA

Súhrnná správa VO IV.štvrťrok 2013

 
Súhrnná správa VO III.štvrťrok 2013

 
Súhrnná správa VO II.štvrťrok 2013

 
Súhrnná správa VO I.štvrťrok 2013

 
Súhrnná správa VO IV. štrvťrok 2012

 
Súhrnná správa VO III. štrvťrok 2012

 
Súhrnná správa VO I. štrvťrok 2012

 

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka