Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenia k 11. zasadnutiu OZ.pdf(211.8 kB)Uznesenia k 11. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 10. zasadnutiu OZ.pdf(232.8 kB)Uznesenia k 10. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 9. zasadnutiu OZ.pdf(182.4 kB)Uznesenia k 9. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 8. zasadnutiu OZ.pdf(249.7 kB)Uznesenia k 8. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 7. zasadnutiu OZ.rtf(134.1 kB)Uznesenia k 7. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 6. zasadnutiu OZ.rtf(143.7 kB)Uznesenia k 6. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 5. zasadnutiu OZ.rtf(170.7 kB)Uznesenia k 5. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 4. zasadnutiu OZ.rtf(90.5 kB)Uznesenia k 4. zasadnutiu OZ
Uznesenia k 3. zasadnutiu OZ.rtf(108.7 kB)Uznesenia k 3. zasadnutiu OZ

 

Uznesenia z 21. zasadnutia OZ

Uznesenie č. 61/2013 z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabe zo dňa 17.7.2013 K bodu č. 3 Súťaž na dodávateľov plynu a elektrickej energie pre obec v rámci ZMOS Nitra Obecné zastupiteľstvo v Čabe podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v z.n.p. berie na vedomie in ...
 

 

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ

Uznesenie č. 44/2013 z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabe zo dňa 21.06.2013 K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ Obecné zastupiteľstvo v Čabe podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v z.n.p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 1 ...
 

 

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ

Uznesenie č. 21/2013 z 19. rokovania Obecného zastupiteľstva v Čabe zo dňa 25.4.2013 K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ Obecné zastupiteľstvo v Čabe podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v z.n.p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z ...
 

 

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 1//2013  Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 89/2012  Obecného zastupiteľstva ...
 

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.

Obecné zastupiteľstvo v Čabe

A: Berie na vedomie
Uznesenie č. 66/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.        

Uznesenie č. 67/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe  berie na vedomie informácie o investičných aktivitách obce.

Uznesenie č. 68/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe  berie na vedomie  prípravu investičných projektov pre budúci rok 2013.

Uznesenie č. 69/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe  berie na vedomie informácie z kontroly z Ministerstva hospodárstva SR.

Uznesenie č. 70/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe  berie na vedomie návrh rozpočtu na r.2014,2015.

Uznesenie č. 71/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe  berie na vedomie informáciu o činnosti materskej školy.

Uznesenie č. 72/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe  berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti na Envirofond.

Uznesenie č. 73/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe  berie na vedomie informáciu o žiadosti o opravu cesty pri Zacharových.

Uznesenie č. 74/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe  berie na vedomie informáciu o možnosti vybudovania inžinierskych sietí na Dieloch

Uznesenie č. 75/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe  berie na vedomie informáciu o výrobe  komponentov automobilového priemyslu.

B:  Schvaľuje

Uznesenie č. 76/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe schvaľuje odkúpenie časti parcely č.1016 o výmere 110 m² podľa GP č. 209/2012 vedeným na LV č.1012 ako parcelu KN „E“ v KÚ Čab vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorá je súčasťou miestnej spevnenej komunikácie k obecnému cintorínu.

Uznesenie č. 77/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe                                                                        
Obecné zastupiteľstvo v Čabe schvaľuje bezodplatný prevod parcely č.1013/101  o výmere 3121 m², časti parcely č.1012 o výmere 92 m²  a časti parcely č.1148 o výmere 13 m²  KÚ Čab podľa GP č. 208/2012 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu vedených na LV č.1018, ako parcely KN „E“ obci Čab, na ktorých sa nachádza spevnená asfaltová komunikácia k miestnemu cintorínu.

Uznesenie č. 78/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe schvaľuje návrh rozpočtu na r.2013.

Uznesenie č. 79/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe schvaľuje ponechať sadzby vodného a stočného vo výške r.2012.

Uznesenie č. 80/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2012 o  vyhlásení  záväzných  častí  územného  plánu obce Čab, zmeny a doplnky č.1       

Uznesenie č. 81/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe schvaľuje  zriadenie vecného bremena, bezodplatne, v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia a.s., Bratislava na nehnuteľnosti:
pozemky registra KN „C“,

  • parc. č. 320/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1249 m2,
  • parc. č. 321/234, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 116 m2,
  • parc. č. 306/4, druh pozemku ostatné plochy, výmera 5700 m2,
  • parc. č. 320/12, druh pozemku ostatné plochy, výmera 76 m2,

nachádzajúcom sa v katastrálnom území Čab, obec Čab, okres Nitra, zapísaného na  liste vlastníctva č. 1351 vedenom Správou katastra Nitra.

Uznesenie č. 82/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe schvaľuje rekonštrukciu javiska v sále KD.

Uznesenie č. 83/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe schvaľuje zmenu názvu bodu č.9

Uznesenie č. 84/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe nové sadzby dane zo stavieb za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

Uznesenie č. 85/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe schvaľuje aby sa miestnym organizáciám ponechali príspevky na ich činnosť vo výške z r.2012.

Uznesenie č. 86/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe schvaľuje, prenájom miestnosti na základe zmluvy, kde treba zapracovať hmotnú zodpovednosť, skúšobnú dobu, cenu energií a bezdôvodnú výpoveď

C: Doporučuje
Uznesenie č. 87/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v Čabe  doporučuje starostovi obce skolaudovať vodovod v celej časti „Nová kapitula“.

D: Potvrdzuje
Uznesenie č. 88/2012  Obecného zastupiteľstva v Čabe
Obecné zastupiteľstvo v  Čabe potvrdzuje užívanie spevnenej miestnej komunikácie k obecnému cintorínu, ktorá sa nachádza na parcelách č.1013/101; 1012; 1148 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, vedených na LV č.1018 ako parcely KN „E“ a na parcele č.1016 vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. vedenej na LV č.1032 ako parcelu KN „E“, už od dôb dávno minulých t.j. niekoľko storočí.


Návrhová komisia v zložení:  PhDr. Miroslava Líšková PhD., Radoslav Šmitala 

        


 

 

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 44/2012  Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia 14. mimoriadneho zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A:  Doporučuje Uznesenie č. 44/2012  Obecného zastupiteľstva v ...
 

 

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 29/2012  Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ dňa 10.5.2012

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 15/2012  Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ dňa 19.3.2012

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 1/2012  Obecného zastupiteľstva v ...
 

 

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ dňa 15.12.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 87/2011  Obecného zastupiteľ ...
 

 

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ dňa 28.11.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 77/2011  Obecného zastupiteľ ...
 

 

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ dňa 17.10.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo v Čabe A: Berie na vedomie Uznesenie č. 69/2011 Obecného zastupiteľstva ...
 

 

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ dňa 29.9.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 55/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastu ...
 

 

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ dňa 28.7.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 44/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastu ...
 

 

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ dňa 21.6.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 32/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastu ...
 

 

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ dňa 9.5.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 21/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastu ...
 

 

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ dňa 10.03.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 11/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastu ...
 

 

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ dňa 28.1.2011

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 1/2011 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zastup ...
 

 

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ dňa 15.12.2010

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle 12 ods. 2 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné.Obecné zastupiteľstvo v ČabeA: Berie na vedomieUznesenie č. 224/2010 Obecného zastupiteľstva v ČabeObecné zast ...
 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka