Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne stránky obce Čab

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obciVytlačiť
 

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/ je neziskovým združením právnickýchosôb, ktoré na základe udelenej autorizácie zabezpečuje združené plnenie zákonných povinností zastúpených výrobcovvyhradených výrobkov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, konkrétne výrobcov elektro-odpadov, odpadov z obalov/neobalových výrobkov a výrobcov batérií a akumulátorov.

OZV ELEKOS apeluje na občanov, aby ako spotrebitelia nakupovali výrobky balené v obaloch, ktoré tvoriamenej odpadov a aby uprednostňovali obaly, ktoré je možné používať opakovane. OZV ELEKOS zabezpečujepre zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov možnosti pre zvyšovanie ich povedomia o opatreniachpotrebných pre predchádzanie vzniku odpadov, najmä vo vzťahu k nimi používaným výrobným technológiám, množstvu/veľkosti používaných obalov, ich zloženiu a nebezpečnosti pre životné prostredie.

OZV ELEKOS financuje, prevádzkuje a udržiava triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálnychodpadov (papier, sklo, plasty, kovy a VKM na báze lepenky) v obciach/mestách, v ktorých zodpovedá zavyhradený prúd odpadov. Od 1. 7. 2016 tak náklady na triedený zber komunálnych odpadov nie sú súčasťoumiestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, ktorý platí občan, ale tieto nákladyznášajú výrobcovia vyhradených výrobkov v rámci ich tzv. rozšírenej zodpovednosti ustanovenej zákonomč. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov,použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrívzácne prírodné zdroje. Prispieva tak k ochrane životného prostredia, zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých látokdo okolitého prostredia a zároveň šetrí svoje peniaze ako aj finančné prostriedky obce/mesta, v ktorom žije.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ELEKTROODPADOM?

 • Elektroodpad sa nevhadzuje do bežných nádob na komunálny odpad.
 • Elektroodpad treba odovzdať len na miestach na to určených.
 • Elektroodpad sa vždy odovzdáva kompletný - nerozoberá sa, nevyberajú sa z neho jeho súčasti.
 • Elektrozariadenia sú označené grafickými symbolmi pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 2005 /I./ a po 13. auguste 2005 /II./.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z OBALOV / NEOBALOVÝCH VÝROBKOV?

 • Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje označené textom „Zálohovaný obal" treba odovzdaťv mieste ich nákupu alebo obdobnej prevádzke.
 • Obaly sú označované grafickými symbolmi s údajom o ich materiálovom zložení.
 • Grafická značka slúži na uľahčenie zberu, opätovného použitia a zhodnotenia odpadu z obalu.
 • Grafické značky znázorňujúce, že obal je možné recyklovať alebo zhodnotiť. Súčasťou značky môže byť aj
 • označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM Z BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV?

 • Použitá batéria alebo akumulátor sa nevhadzuje do nádob na komunálny odpad.
 • Použitú batériu alebo akumulátor treba odovzdať len na miestach na to určených, t.j. v predajniach, ktoré slúžia na ich predaj, na zbernom dvore alebo na inom zbernom mieste.
 • Správnym nakladaním z použitými batériami a akumulátormi sa predchádza úniku nebezpečných látok v nich obsiahnutých do životného prostredia, ako sú ortuť olovo, nikel a kadmium.

 
 

Mobilná aplikácia

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

Virtuálna prehliadka obce

 • Pondelok174graphic-icon
 • Utorok128graphic-icon
 • Streda114graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka