Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konania ochrany prírody

Správne konania ochrany prírody a krajiny

    Na základe vydania zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola mestám a obciam  uložená povinnosť zverejniť na svoje internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
    V prípade obce Čab ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území Čab.
    Túto povinnosť obec Čab bude plniť v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od začatia konania, v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
    Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita
   Súčasťou uvedenej informácie bude  údaj o lehote, ktorú obec Čab určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.
    Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
   - subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
   - predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
   - podalo predbežnú žiadosť o účastnícť podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
    - písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní (potvrdenie musí byť doručené obci Čab, ako orgánu ochrany prírody v určenej lehote a zverejnenej spolu s informáciou o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody).
    V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať obci Čab  v uvedenej lehote.

 

Začatie správnych konaní - ochrana prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 

Začaté správne konania

Číslo konana

Predmet konania

Dátum

zverej. informácie

Lehota na potvrdenie

záujmu byť účastníkom v konaní

S2019/00429

Žiadateľ Khúlová Lucia, Námestie Hraničiarova 2/A, 851 03 Bratislava  žiada o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín – borovica lesná  v k.ú Čab, parc. č. 324/1  podľa zák. č. 543/2002 Z.z ß 47 ods.3

10.9.2019

do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu:

Obec Čab, Obecný úrad, Čab 1, 951 24 Čab

info@obeccab.sk

       

 


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka