Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznam k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti pre rok 2019Vytlačiť
 

Oznámenie Obce Čab pre zdaňovacie obdobie na rok 2019 za daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za predajné automaty  a daň  za nevýherné hracie prístroje

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 2019. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v roku 2019 sa neprihliada.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2018 nadobudol nehnuteľnosť kúpou, dedením, alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, ktorý za nich dodá daňové priznanie, splnomocnia ho na podanie daňového priznania. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2019. Daňové priznanie je možné podať aj poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania. Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade alebo je možné si ich stiahnuť dolu pod textom. Ako prílohu je potrebné doložiť list vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti.

Obec vyrúbi daň rozhodnutím. Daň je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, alebo v dvoch rovnakých splátkach a to: do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a do 30. septembra 2019.

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

Predaj nehnuteľnosti

 • Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti

 • Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti
 • V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy

Dedičstvo

 • Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Darovanie

 • Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti

Stavebný pozemok

 • Predložiť právoplatné stavebné povolenie

Kolaudácia stavby

 • Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby

Odstránenie stavby

 • Predložiť právoplatné búracie povolenie

Zmena užívania stavby

 • Predložiť doklad o zmene užívania stavby
 • Zmena charakteru pozemku
 • Predložiť výpis z listu vlastníctva

Dražba

 • Predložiť osvedčenie o priebehu dražby

 

DAŇ ZA PSA

Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (dosiahol vek 6 mesiacov) a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorého pes dosiahol vek 6 mesiacov. Daňové priznanie je potrebné podať 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti na obecnom úrade. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Daň je platná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Daňové priznanie k dani za psa sa podáva kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia.

V prípade, že daňová povinnosť zanikne, občan oznámi túto skutočnosť obci do 30 dní. Obec má zo zákona povinnosť vrátiť pomernú časť zaplatenej dane za zostávajúce obdobie zdaňovacieho obdobia. Keď túto skutočnosť občan včas neoznámi, obec túto pomernú časť vrátiť nemusí.

 


 
 

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka