Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O obci

Obec Čab

Obec Čab panorama

 

Čab erb obce                       obecná vlajka

 

 

 

 

Poloha obce

Symboly obce

Demografická charakteristika

Služby

Individuálna a bytová výstavba

Školstvo

Priemysel

Poľnohospodárstvo

Technická infraštruktúra

Životné prostredie

  

Potok Radošinka

POLOHA OBCE

Obec Čab s rozlohou 815 ha kvalitného pôdneho fondu sa nachádza v okrese Nitra na juhozápadnom Slovensku. Nadmorská výška v strede obce je 150 m n. m., v chotári 144 – 190 m n. m. Leží na západných svahoch Nitrianskej pahorkatiny po oboch stranách potoka  Radošinka.

 
Pohľad na obec zo SilyJej najbližšími susedmi sú: obec Zbehy na východe a na juhu, Šurianky na severovýchode, Nové Sady  na severozápade a severe a Lukáčovce na západe.

Obec Čab leží na cestnej spojnici Nitra – Piešťany a železničnej spojnici Nitra – Zbehy – Radošina. Vzdialenosť od okresného mesta Nitra je 16 km, od mesta Piesťany je 34 km a od mesta Topoľčany 32 km.

Pohľad na obecný úrad

Našim cieľom je okrem ďalšieho rozvoja obce aj jej zatraktívnenie nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie a vytvorenie takého prostredia obce, kde by sa každý občan ale aj návštevník cítil príjemne a kam by sa každý rád vracal a kde by hľadal oázu oddychu po každodenných vyčerpávajúcich úlohách. Taktiež by sme chceli, aby sa naša obec stala atraktívnym prostredím aj pre nových investorov, či záujemcov z podnikateľskej sféry.

Okrem toho je tiež naším cieľom aj naďalej udržiavať a zachovávať folklórne tradície obce, ako aj obnoviť starodávne remeslá a vzbudiť pre ne záujem aj medzi mladými ľuďmi bývajúcimi v obci Čab.

                                                                  

                                                                                                                             NAHOR


SYMBOLY OBCE

 

V roku  1960 sa Čab zlúčil s obcou Sila a obe obce vystupovali pod zdvojeným názvom Čab – Sila Neskôr sa pôvodne samostatné obce stali časťami tretej, kedysi tiež samostatnej obce Nové Sady. Obec Sila a Čab v minulosti používali pečiatky s rovnakým motívom – sv. Štefan podáva (obetuje) korunu Panne Márii.pečať obce Motív sa odvodzuje od patrocínia kaplnky v Čabe z konca 19. storočia, dnes zasvätenej sv. Cyrilovi a Metodovi, pôvodne však sv. Štefanovi – kráľovi. Na toto pôvodné patrocínium zrejme nadväzuje patrocínium mladšieho kostola v Nových Sadoch. Do pečatidla obce je sv. Štefan vyrytý v zriedkavej podobe. Kľačí pred Madonou s dieťaťom a obetuje jej na poduške položenú kráľovskú korunu. Odtlačok pečatidla našiel a uverejnil už v roku 1965 O. Gergelyi. Podľa reprodukcie v novinách sme vznik pečatidla položili do 19. storočia, s tým, že podľa kruhopisu malo predlohu už zo 17. storočia. Kruhopis vyrytý v dolnej polovici pečatného poľa totiž znie: SIGILVM * CSABIENSE (v prvom slove je „V“ namiesto písmena „U“, čo bolo zvyklosťou v 16. a 17. storočí). Podľa najnovších výskumov O. Gergelyi naozaj uverejnil pečatidlo zo 17. storočia. Jeho odtlačky sme našli na dokumentoch z rokov 1771 – 1781. Prekvapujúce je, že presne taký istý znak používala aj Sila. Pečatidlá oboch obcí sú dielom jedného kovorytca. Obec pečatidlo používala až do začiatku 20. storočia. V druhej polovici 19. storočia mala aj nápisovú pečiatku. Kruhopis v jej poli má text: CSABB KÖZSÉG, v strede pokračuje slovom: PECSÉTJE. Našla sa na listoch z rokov 1883 – 1893. Keďže Čab bol v rokoch 1961 – 1999 miestnou časťou Nových Sadov, do erbu Nových Sadov bola z historického znaku obcí Čab a Sila vybraná iba korunu na poduške. Motív obetovania koruny sa v erbe Nových Sadov symbolicky vyjadril uzavretou kráľovskou korunou, položenou na vankúši.

V roku 1999 sa obec Čab osamostatnila, čím jej vznikol nárok na vytvorenie vlastného erbu. Erb obce Čab je tiež odvodený z historickej pečate obce, z heraldických a identifikačných dôvodov je doplnený o tri ruže, ktoré možno dať do súvisu aj s mariánskou pamiatkou morového stĺpa v obci. Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách ) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby je vzhľadom na obsahovú náplň erbu sfarbenie štítu strieborné, koruna je zlatá, zdobená striebornými perlami, poduška červená, podobne ako ruže. Erb obce Čab, vychádzajúci z historickej predlohy má túto podobu: v striebornom štíte na červenom, zlato-striebornou, šnúrou lemovanom a zlatými strapcami zdobenom vankúši spočívajúca zlatá, purpurom vystlatá a perlami zdobená uzavretá koruna, sprevádzaná dolu pri okraji štítu usporiadanými tromi červenými, zlatostredými a striebrokalíšnymi ružami. Autormi erbu sú L. a D. Vrteľovci. erb obceZnamenie je vložené do dolu zaobleného tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe z najobvyklejších. Používa sa vo všetkých heraldických publikáciách a nebolo ho potrebné znova upravovať. V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá. Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

obecná vlajkaVlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej, červenej, žltej, červenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

 

__________________________________________________________________________

DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA:


Obec Čab plní funkciu hospodárskeho a kultúrno-spoločenského priestoru pre svojich obyvateľov. V rámci katastrálneho územia zaberá rozlohu 8,155 km2. Hustota osídlenia je 104 obyvateľov/ km2. Počtom obyvateľov 781 sa obec zaraďuje medzi malé obce.


 

SLUŽBY:

 

V oblasti služieb vykonáva činnosť v obci COOP Jednota SD, ktorá sa zaoberá predajom potravín a drobného priemyselného tovaru, pohostinstvo Ivan Valúška, kadernícke služby Lucy.


Čab bytová výstavba


INDIVIDUÁLNA A BYTOVÁ VÝSTAVBA:

 

V obci rastie individuálna výstavba, hlavne v časti na Dieloch, kde vznikla aj nová ulica. V rámci bytovej výstavby boli v obci postavené tri obecné bytovky spolu s 24 bytmi 1, 2, a 3-izbovými, kde našli svoje bývanie mladé rodiny z obce i z okolia. V obci je vybudovaný vodovod. Ďalej je tu možnosť napojenia na optický internet.

 


 

ŠKOLSTVO:

Pred rokom 1911 v Čabe žiadna škola nebola, pretože obyvatelia a dedina boli takí chudobní, že neboli schopní školu postaviť, platiť učiteľa a znášať všetky školské výdavky. Deti chodili do kresťanskej školy a síce katolíci do katolíckej cirkevnej katolíckej a evanjelici do cirkevnej evanjelickej. To však bolo pre deti veľmi náročné , pretože kresťanská cirkevná škola bola vzdialená 2 km a evanjelická školy asi 3 km. Najhoršie to bolo v zime a na jar, keď sa vyliali vody.
Preto obec v roku 1909 žiadala od uhorského ministerstva kultúry štátnu školu. Toto jednanie so Čab škôlkaštátom sa odtiahlo až do roku 1911. V roku 1909 uzavrela obce zo štátom dojednanie, podľa ktorého sa má v obci ku dňu 1. september 1911 otvoriť ľudová škola s učiteľským bytom. Obec si na výstavbu musela vypožičať 15 219 korún 17 halierov. Vyučovacím jazykom bola maďarčina.
Momentálne sa v obci nachádza zrekonštruovaná materská škola, ktorú navštevuje 37 detí, o ktoré sa starajú 4 učiteľky. Pre základnú školskú dochádzku sú vytvorené podmienky v susednej obci Nové Sady, kde pravidelne deti z obce vozí školský autobus, prípadne v okresnom meste.


 

PRIEMYSEL:


Obec Čab patrí do skupiny obcí, v ktorých je rozvinutý priemysel aj poľnohospodárstvo.Významné postavenie má energetický priemysel - výroba elektroporcelánu, strojársky priemysel – výroba eskalátorov a iných komponentov a hotových výrobkov, výrobkov pre odpadové hospodárstvo a pre stavebníctvo.Priemyselný park Čab
Z ďalších oblastí priemyslu je v menšej miere rozvinuté stavebníctvo, chemický priemysel – výroba tepelnoizolačných dosiek, drevársky priemysel a množstvo ďalších drobných podnikateľov, ktorí podnikajú v rámci malého podnikania.
V priemyselnom parku v obci sa nachádzajú podniky - PPC Čab a.s., – výroba elektroizolátorov, Ekonomt Nitra s.r.o. - stavebná činnosť, ACHP Levice a.s. - služby pre poľnohospodárov, SLOVIZOL – výroby polystyrénu , ZOVOS EKO – výroba nadrozmerných kontajnerov, BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o. - chrómovanie plastových výliskov pre automobilový priemysel, BOURBON Automotive Plastics Nitra s.r.o. – výroba súčiastok pre automobilový priemysel, HASKON – prenájom – žeriavov a stavebnej techniky, VICTORIA, trvalková škôlka – pestovanie trvaliek a okrasných kríkov, MBM Nitra - kamenárstvo, LUTIVA – výroba a montáž eurookien a mnoho menších firiem a živnostníkov.                                                                                             


                                                                                                                             NAHOR

 POĽNOHOSPODÁRSTVO:

 

Čab družstvoPopri priemyselnej činnosti je v obci rozšírená poľnohospodárska výroba. Poľnohospodárske družstvo DEVIO sa svojimi výsledkami zaraďuje medzi popredné poľnohospodárske podniky v republike.
V katastri obce sa nachádzajú lesy o celkovej výmere 8,2 ha, ktoré obhospodarujú Lesy Slovenskej republiky Palárikovo. Celkový lesný fond je vzhľadom na svoju nezastupiteľnú funkciu v ekosystéme silne nedostačujúci.Na území obce je vo výstavbe základná technická infraštruktúra, t.j. kanalizácia s čistením.
Stredom katastra preteká potok Radošinka, ktorý bol v 60-tich rokoch zregulovaný následkom čoho klesla spodná voda o 3 – 5 m. V dôsledku regulácie nehrozí bezprostredné ohrozenie záplavami.Začiatkom 80-tich rokov došlo k odvodneniu asi 50 ha lúk a ich premenou na ornú pôdu, čo bol ďalší úder prírode kvôli zmene lokálneho ekosystému. Následky sa prejavili vo veľkom vysušení pôdy, odvádzaním vody do potoka Radošinka.Vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky a značný úbytok vody, vysúšaním, ľudským zásahom do prírody, je navrhnutá v územnom pláne výstavba rybníka, ktorý by zároveň mohol slúžiť pre potreby zavlažovania. V poslednom období je priemerný ročný úhrn zrážok 400 mm, čo je úbytok asi o 200 mm.                                                                                                        


                                                                                                                             NAHOR

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA:


Dopravnú cestnú sieť tvoria cesty tretej triedy o celkovej dĺžke 5,3 km. Na tieto cesty sú napojené miestne komunikácie o celkovej dĺžke 4,9 km. Je potrebné uvažovať so šírkovou úpravou celej cestnej siete. Obec Čab leží na ceste spájajúcu krajské mesto Nitra s okresným mestom Piešťany.
Obcou prechádza železničná trať Nitra – Radošina. Osobná doprava však bola z dôvodu nerentabilnosti k 1.1.2003 zrušená. Takže v súčasnosti tu premáva len nákladná doprava.
V obci je vybudovaný vlastný vodovod a splynofikované domácnosti. Výstavba čističky odpadových vôd a kanalizácie je započatá. Vzhľadom na nedostatok vody v letných mesiacoch a neexistenciu vodovodu v priľahlej časti Lahne a v priemyselnej zóne, je potrebné dobudovať vodovod aj v týchto častiach.


 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:


Oblasť životného prostredia sa sústreďuje na udržiavanie ovzdušia, vôd a čistotu prostredia. Ovzdušie je zaťažené v primeranej miere spaľovaním tuhého komunálneho odpadu a dymom zo spaľovania pevného paliva.
Oblasť v ktorej sa nachádza priemyselná zóna je bohatá na podzemnú vodu, táto je používaná aj pri výrobných procesoch firiem.
Odpadové hospodárstvo má v obci pozitívny vývoj. Po nadobudnutí účinnosti nového zákona o odpadoch stúpol vývoz TKO na trojnásobok. Zároveň sa započalo s vývozom drobného stavebného odpadu, nebezpečného odpadu, veľkoobjemového odpadu a separovaným zberom plastov, papieru a skla, kovov a použitých olejov. Prestali sa vytvárať skládky odpadov v okolí obce, ktoré vznikali v minulosti vo veľkom množstve. V súčasnosti sú z ich odstraňovaním veľké problémy.
 

                                                                                                                             NAHOR

Obec Čab panorama

 

 

 

 


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka