Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

História obce Čab

Územie obce je osídlené od najstarších čias, o čom dokazujú archeologické nálezy z obdobia paleolitu, eneolitu, doby bronzovej a doby halštatskej.
Starodávny názov obce je v historických dokumentoch uvádzaný ako „Chaby“ (Cebi). Prvá písomná zmienka o obci Čab pochádza z obdobia roku 1326.
Obec patrila v r. 1447 zemepánskej rodine Ludanickovcov. Podľa majetkových súpisov z r. 1533 bola už v rukách nitrianskeho biskupstva v správe panstva Lukáčovce. Neskoršie jej zemepánmi sa stal rod. Ghyczyovcov, ktorý sídlil v susednej obci Nové Sady – vtedy Assakürth. V roku 1601 obec vypálili Turci. V roku 1715 mala obec mlyn a 17 domácností.

mapa obce cca r. 1800V roku 1828 bolo v obci 46 domov a 332 obyvateľov. Historické záznamy z roku 1898 sa uvádzajú, že všetka pôda tejto obce bola v rukách zemepánov rodiny Vojtecha Ghyczyho a Jána Csantbogányiho, takže v obci vlastnili najväčšie majetky. Obyvatelia obce v tomto čase ako i na začiatku 20. storočia, prakticky až do I. svetovej vojny boli väčšinou bezzemkovia. Po I. svetovej vojne maloroľníci. Bezzemkovia v čase poľnohospodárskych sezónnych prác chodili denne za prácou ako nádenníci na susedné veľkostatky na osadu Lahne a do susedných Lukáčoviec. Zápisy v kronikách uvádzajú a zo spomienok žijúcich pamätníkov sa dozvedáme, že majiteľmi hospodárstiev na Lahnách bola rodina Jókayová, po nej prevzali majetok bratia Aitnerovci zo Zbehov. Pred skončením II. svetovej vojny patril majetok rodine p. Miksátovej.    

PAMIATKY V OBCI
 

MOROVÝ STĹP:

morový stĺpNajstaršou pamiatkou v obci je Morový stĺp postavený v barokovom slohu. Obec bola v r. 1773 postihnutá silnou vlnou nákazlivej cholery, ktorá si vyžiadala 46 obetí na ľudských životoch. Na pamiatku obetí výskytu cholery urobili občania finančnú zbierku na vystavenie morového stĺpu postaveného v strede obce v r. 1773. Dnes je táto pamätihodnosť chránená pamiatkovým ústavom.
Nápis na Morovom stĺpe je:
Ludex Steph Panak - Et.Comunit Csabe - Cura - Gaspari David De THS-Beter - Erexit 1773 R. 1881                      
preklad:
Ľudovít Štefan Panak - so spoločnosťou v Čabe - za podpory - Gašpara Davida - dal postaviť 1773, renovácia 1881

Na čelnej strane podstavca sa nachádza latinský nápis s datovaním 1773. Na bočnej strane je uvedený dátum renovácie 1881, posledné reštaurátorské práce boli vykonané v roku 2002. Súsošie má tieto rozmery: výška 504 cm, šírka 78 cm a hĺbka 71 cm. Na dvojstupňovom pyramidálnom podstavci je umiestnený štvorhranný pilierový podstavec. Na čelnej strane podstavca sa nachádza zrkadlo s vykrojenými rohmi a rytým sekaným latinským textom. Plastika Madony stojí na mierne sploštenej zemeguli obtočenej hadom. Madona má ľavú nohu predsunutú, pravou rukou pridŕža dieťa. Splývavé vlasy má upravené dozadu a pohľad má upretý mierne dohora. Objekt je svojím umeleckým stvárnením hodnotným kultúrnym dielom. Renovácia kultúrnej pamiatky Morového stĺpa akademickým sochárom Pavlom Čambálom z Trnavy v hodnote 170 000 Sk bola vykonaná v roku 2002.

 

KAPLNKA:

kaplnkaPôvodná kaplnka v Čabe stála na mieste dnešného čabského cintorína. Zasvätená bola Všetkým svätým. Bola postavená z pálených tehál, 3 siahy dlhá, 1 siahu široká a 4 siahy vysoká. Bola pokrytá šindľom a nad oltárom bola vežička so štyrmi okienkami. Kaplnka bola postavená za Juraja Tőrőgha, ktorý bol farárom v Lukáčovciach v rokoch 1722 – 1747. Bola opravovaná v roku 1777 za lukáčovského farára Kašpara Davida. V kaplnke bývala bohoslužba na Všetkých svätých. ( In: Visitatio Canonica, die 24. mensis maii Anno D. 1780, pag. 189, RKFÚ Lukáčovce. )
Nová kaplnka bola postavená v roku 1889, pri križovatke ciest v romantizujúcom slohu, o čom svedčí aj nápis na jej priečelí. Dokumentácia o stavbe kaplnky sa nedochovala. Na stavbu novej kaplnky sa použili tehly so starej kaplnky na cintoríne, ako aj zo starej zvonice, ktorá stála na mieste dnešnej evanjelickej zvonice. Dovoz materiálu a ručné práce obstarali veriaci zdarma. Zvon zo zvonice bol umiestnený na vežu kaplnky. Pravdepodobne v roku 1915 zhabali zvony z farského kostola ako i zvon z čabskej kaplnky pre vojnové účely. Ponechaný bol len malý zvon vo veži farského kostola. Keď si farnosť v Ašakerte v roku 1932 obstarala nové zvony, ten malý ponechaný cez vojnu, čabania odkúpili pre kaplnku.
Kaplnka je postavená v neogotickom štýle, ktorý bol v 2. polovici 19. storočia v Uhorsku veľmi často používaný. Zasvätená je prekvapujúco, napriek tuhej maďarizácii, slovanským vierozvestcom Pamätná tabuľa sv. Cyrila a Metoda umiestnená na kaplnkesv. Cyrilovi a Metodovi. Svätá omša bývala len na hody a pri pohrebe. Častejšie bývali sväté omše len na prelome 19. a 20. storočia, keď starý drevený farský kostol bol v dezolátnom stave a pripravovala sa stavba nového. Až do roku 1938 sa v pôste v kaplnke odbavovali večerné modlitby tzv. nešpory ( správne: vešpery ). V roku 1924 bol obnovený oltár, chórus a lavice a za farára Cyrila Čuláka bola opravená aj fasáda kaplnky. Ku koncu života v kaplnke častejšie slúžieval sväté omše pán farár Alexej Piovarči, ktorý krátky čas žil v Čabe na odpočinku a je spolu so svojou matkou pochovaný na miestnom cintoríne.
Za pôsobenia pána farára Ernesta Šveca ( 1984 – 1997 ) bol v interiéri kaplnky urobený drevený obklad. Z príležitosti storočnice kaplnky, v roku 1989, bol opravený interiér i exteriér kaplnky. V tomto čase ( alebo ešte krátko predtým ) bola pokrytá strecha novou plechovou krytinou. Storočnica kaplnky bola oslávená slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval vtedajší trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol.
Keďže kaplnka veľmi vlhla bol vykopaný okolo kaplnky odvzdušňovací kanál, ktorý pomáha udržiavať múry kaplnky suché.
V roku 1999 za pôsobenia pána farára Rudolfa Pavlíka ( 1997 – 2003 ) bol zreštaurovaný oltár v kaplnke. Reštaurovanie stálo 22 tisíc korún a realizoval ho pán Jamrich Peter zo Sasinkova. Taktiež bola za 16 tisíc korún zreštaurovaná krížová cesta, ktorú v roku 1901 daroval pre kaplnku vtedajší pán farár Jozef Schurmann a vtedajší starosta obce Čab Štefan Šmitala. Všetky tieto práce zaplatili veriaci z Čabu.
Pri svätej omši 5. júla 2000 bola na priečelí kaplnky posvätená pamätná tabuľa sv. Cyrila a Metoda na pamiatku Veľkého jubilea 2000. V máji roku 2000 bola z iniciatívy obecného úradu opravená fasáda kaplnky. Oprava stála okolo 50 tisíc korún. Väčšinu prác odviedli miestni veriaci muži. V tomto roku boli zakúpené dva nové omšové ornáty pre kaplnku zelený a modrý mariánsky. Stáli spolu 6 tisíc korún a vyzbierali sa na ne veriaci z Čabu.
V roku 2008 boli zakúpené 3 nové liturgické knihy – lekcionáre, pretože staré knihy už boli v zlom stave. Taktiež bol starý potrhaný misál nahradený zachovalejším z farského kostola. 2 staré ornáty z čabskej kaplnky boli odoslané na misie do Papuy – Novej Guiney.ZVONICA:Čab zvonica

V roku 1892 bola uprostred dediny postavená drevená zvonica s 2 zvonmi, z ktorých väčší bol počas I. svetovej vojny zhabaný vojenskou správou. Namiesto drevenej zvonice si Čabania postavili v roku 1932 novú murovanú zvonicu.

 

 

SOCHA KU CTI NEPOŠKVRNENEJ MATKY BOŽEJ:

Socha Nepoškvrnenej Matky Božej Socha Nepoškvrnenej Matky Božej je umiestnená pri križovatke železnice s hlavnou cestou nad železničnou stanicou. Dali ju postaviť Jozef Fuska a jeho manželka Katarína v roku 1855.  V roku 1929 dala obec sochu obnoviť. V súčasnosti by ju bolo potrebné zreštaurovať opäť.

 

KÚRIA:

Čab - Lahne zemianska kúriaV priľahlej časti Lahne bola zrekonštruovaná súkromná zemianska kúria z konca 19. storočia. Časť tejto kúrie zostala v pôvodnom stave. V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve.

                                                                                                                            NAHOR


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka