Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konania ochrany prírody

Správne konania ochrany prírody a krajiny

    Na základe vydania zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola mestám a obciam  uložená povinnosť zverejniť na svoje internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
    V prípade obce Čab ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území Čab.
    Túto povinnosť obec Čab bude plniť v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od začatia konania, v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
    Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita
   Súčasťou uvedenej informácie bude  údaj o lehote, ktorú obec Čab určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.
    Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
   - subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
   - predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
   - podalo predbežnú žiadosť o účastnícť podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
    - písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní (potvrdenie musí byť doručené obci Čab, ako orgánu ochrany prírody v určenej lehote a zverejnenej spolu s informáciou o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody).
    V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať obci Čab  v uvedenej lehote.

 

Začatie správnych konaní - ochrana prírody a krajiny

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 

Začaté správne konania

Číslo konana

Predmet konania

Dátum

zverej. informácie

Lehota na potvrdenie

záujmu byť účastníkom v konaní

S2017/00309

Žiadosť LARA SERVIS s.r.o., Ľudovíta Čuláka 8, 94901 Nitra o vydanie súhlasu na výrub drevín:

2ks-Pinus sylvestris,                     1ks-Picea pungens,                      1ks-Eleagnus angustifolia,            3ks- Acer pseudoplatanus,                1ks-Tilia cordata,                          1ks-Acer negundo,                       1ks-Betula pendula,                      1ks-Fraxinus excelsior,                  3ks-Pseudotsuge menziesii,               1ks-Syringa vulgaris,                     1ks-Sambucus nigra + Rosa canina, 1ks-Prunus spinosa + Rosa canina, 1ks-Syringa vulgaris,                        1ks-Sambucus nigra + Rosa canina, 1ks-Ligostrum ovalifolium                  32ks-Robinia pseudoacacia                Fraxinus excelsior- nálet                      Acer platanoides - nálet                  Juglans regia - nálet

20.9.2017

do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu:

Obec Čab, Obecný úrad, Čab 1, 951 24 Čab

info@obeccab.sk

       

 


 

Mobilná aplikácia

dnes je: 22.2.2018

meniny má: Etela

Virtuálna prehliadka obce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka